Γενικές Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται εφεξής τους ακόλουθους
δικτυακούς τόπους και λοιπά links για το « 14ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών » :
- www.teiath.gr και κλικ στο θέμα 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
- www. library.teiath.gr που αποτελεί και τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ -Αθήνας.
E-mail : 14o.synedrio@teiath. gr

1 - 3 Δεκεμβρίου 2005
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Ν. Φάληρο
Αίθουσα : Μελίνα Μερκούρη