Η υποβολή τίτλων και περιλήψεων για τις ανακοινώσεις παρατείνεται μέχρι 15 Ιουνίου 2005 και η απάντηση αποδοχής ή όχι των εισηγήσεων θα γίνει μέχρι 5 Ιουλίου 2005.