Θέμα & ενότητες Συνεδρίου

 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

 Γενικές Πληροφορίες για το Συνέδριο & Επικοινωνία

 

Θέμα και Ενότητες

Διαχείριση της Γνώσης. Ο Παγκόσμιος Ιστός και οι Μονάδες πληροφόρησης

Τα θέματα διαχείρισης της γνώσης, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που τη στηρίζουν και οι συνακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του συνεδρίου. Οι βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο τομέα μια και παραδοσιακά είναι οι φορείς που διαχειρίζονται την καταγραμμένη γνώση. Η δράση των βιβλιοθηκών και των λοιπών πληροφοριακών οργανισμών (αρχείων, μουσείων, μονάδων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης) στον τομέα αυτό καθώς και ο ρόλος του παγκόσμιου ιστού αποτελούν τα αντικείμενα των ενοτήτων του συνεδρίου. Παράλληλα, στόχος είναι να διερευνηθούν οι κοινές επιστημονικές προσεγγίσεις και πιθανώς οι δυνατότητες συνεργασίας των ποικίλων μονάδων πληροφόρησης στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ενότητα 1:
α. Η φιλοσοφία της διαχείρισης της γνώσης στους πληροφοριακούς οργανισμούς: καταβολές, διεπιστημονικότητα
β. Οι οικονομικές επιπτώσεις της ενιαίας πληροφοριακής προσέγγισης
Η πρώτη ενότητα στοχεύει στη συγκέντρωση επιστημονικών εργασιών που αναδεικνύουν:
- τη φιλοσοφική προσέγγιση της διαχείρισης της γνώσης και προβάλλουν τη διεπιστημονικότητα των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων (επιστήμη της πληροφόρησης, πληροφορική, βιβλιοθηκονομία, αρχειονομία, μουσειολογία, κλπ)
- τη συνεισφορά της τεχνολογίας στην ενιαία φιλοσοφική προσέγγιση και στον ψηφιακό αλφαβητισμό
- τη μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων που δύναται να έχει η ενιαία πληροφοριακή προσέγγιση όπως αυτές προκύπτουν από ανάλογες πρακτικές διαχείρισης της γνώσης

Ενότητα 2
Η διαχείριση της γνώσης για την υποστήριξη της έρευνας στην ακαδημαϊκή κοινότητα: οι βιβλιοθήκες ως ποιοτικά φίλτρα πληροφοριών
Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται σε πρωτοπόρες εφαρμογές διαχείρισης της γνώσης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Σημεία της συγκεκριμένης θεματολογίας μπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω:
- εργαλεία αξιολόγησης, επιλογής και ανάδειξης ιστοτόπων του παγκόσμιου ιστού στο περιβάλλον της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης
- δείκτες αξιολόγησης ιστοτόπων
- τεκμηρίωση ηλεκτρονικού περιεχομένου
- έλεγχος επικινδυνότητας δυναμικών ιστοτόπων

Ενότητα 3
Η διαχείριση της γνώσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εφαρμογών κατάρτισης των επιστημόνων της πληροφόρησης: εφαρμογές στους ιστότοπους των βιβλιοθηκών
Η ενότητα αυτή εξετάζει τις τεχνικές για την αξιοποίηση θεμάτων διαχείρισης της γνώσης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, που στοχεύουν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα:
- Ψηφιακές βιβλιοθήκες. Λειτουργική διασύνδεση ψηφιακών και παραδοσιακών βιβλιοθηκών
- Θεματικές πύλες (portals)
- Παραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου
- Ηλεκτρονικές εκδόσεις
- Υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση
- Ανάπτυξη δικτύων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Ενότητα 4
Νέες τεχνολογίες και πρότυπα για τη διαχείριση της γνώσης: σημασιολογικός ιστός (semantic web)
Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως στους πληροφορικούς, αλλά και στους βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους κλπ. που χρησιμοποιούν την τεχνολογία διαχείρισης γνώσης στις μονάδες πληροφόρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω θέματα:
- Τεχνολογίες θεματικής οργάνωσης πληροφοριών (θησαυροί, οντολογίες κλπ) στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών
- Ανάπτυξη σημασιολογικών νησίδων στον παγκόσμιο ιστό
- Τεχνολογίες διαχείρισης της πληροφορίας (XML κλπ)

Ενότητα 5
Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών που στηρίζουν τη διαχείριση της γνώσης στο χώρο των βιβλιοθηκών και των πληροφοριακών οργανισμών
Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το θέμα του συνεδρίου.